Čas 01:12 | Datum 18.8.2017 | Info Evropa | Počasí v Praze

Jazykové centrum dot Language center dot Sprachenzentrum dot Языковой центр

H + I: půlroční a roční intensivní kurzy

jazyková příprava ke studiu na českých vysokých školách a univerzitách

Půlroční kurz - termíny na rok 2017: 09. ledna - 12. května

Roční kurz - termín na školní rok 2017/2018: 02. října - 11. května

Jazyková úroveň skupin: 
skupina I - 
skupina II - 
začátečníci
mírně pokročilí

Maximální počet studentů ve skupině je pět.

Cíl: Velice intenzivní kurz určený především jako jazyková příprava ke studiu na českých vysokých školách a univerzitách. Mimo budoucích studentů je ale vhodný pro každého, kdo se chce hlouběji seznámit s českým jazykem. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny každý den (celkem více jak 600 hodin výuky) v malé skupině, čímž je zajištěn individuální přístup ke každému studentovi. Kurz klade důraz na praktické a komunikativní zaměření doplněné přehledným, kompletním vysvětlením a procvičením gramatiky. Studenti, kteří se připravují na vysokoškolské studium v češtině, skládají po výběru školy přijímací zkoušky v češtině (vždy v první polovině června) a pokud jsou úspěšní, začínají v září své studium. Ostatní, kteří studují česky z jiných důvodů (zaměstnání, osobní důvody ad.) budou po absolvování kurzu běžně komunikovat jak v práci, tak v běžném životě.

Týdenní struktura kurzu:

Gramatika (16 lekcí za týden)
Konverzace (2 lekce za týden)
Kulturní témata (1 lekce za týden)
Projekty a odborná příprava (1 lekce za týden)

Po zvládnutí jazykové a odborné přípravy u CZ Lingua skládají uchazeči přijímací zkoušky společně s českými studenty. Je zajímavé vědět, v kterých oborech je šance být přijat. Statistika z posledních let ukazuje procentuální pravděpodobnost přijetí zahraničních studentů na české vysoké školy a univerzity: Technické a zemědělské obory: 90%, medicína a přírodověda: 60%, ekonomie: 40%, humanitní obory: 5%. Počet podaných přihlášek není omezen, podávají se vždy v únoru a poplatek za jedno podání je 1000Kč. Univerzity předpokládají u studentů věk minimálně 18 let. Účastníci mají možnost zakončit kurz mezinárodní zkouškou CCE podle Evropského jazykového referenčního rámce (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou). Skládá se ze čtení, poslechu, gramatického testu a ústní části. Cena je přibližně 3000 Kč.

Vzdělávací systém v České republice má vysokou akademickou úroveň založenou na staleté tradici. Počet studentů přijímaných ke studiu je omezen, přijímací zkoušky stejně jako celé studium jsou velmi náročné. Česká republika je členem Evropské Unie, všechny akademické tituly jsou celosvětově uznávány. Bakalářské nebo magisterské studium na české univerzitě absolvují domácí (čeští) i zahraniční studenti za stejných podmínek, to znamená, že studium je bezplatné, pokud je absolvováno v češtině (Cizinci, kteří chtějí absolvovat studium v jiném jazyce než českém, za studium platí. Např. studium na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity stojí 10 000 USD/rok, na Masarykově Univerzitě v Brně 3500 USD/rok)

Cena: Jediný možný způsob platby je bankovní převod. Cenou se myslí částka připsaná na konto školy, poplatky bance hradí plátce. 14 dní předem lze kurz stornovat s manipulačním poplatkem 3000 CZK. V případě storna kurzu v první polovině se vrací 50% celé sumy minus manipulační poplatek 3000 CZK. Studenti mohou svou účast na kurzu odříci písemně e-mailem, faxem nebo postou. Z kurzu budou bez nároku na náhradu vyloučeni studenti, kteří poruší zákony České republiky.

V ceně je zahrnuto:

Zvací dopis/potvrzení o účasti na kurzu a potvrzení o zajištění ubytování
Výuka českého jazyka a vybraného oboru denně 4 lekce, většinou 9:00-12:00h
Učebnice pro výuku českého jazyka (ne učebnice vybraného oboru)
Vystavení potvrzení o absolvování kurzu
Pomoc pro registraci na cizinecké policii
Pomoc při uzavření dlouhodobého zdravotního pojištění
Pomoc při koupi studentské jízdenky na městskou dopravu

V ceně není zahrnuto:

Ubytování na koleji (ubytovně studentského typu) v ceně asi 3200 Kc za měsíc
Zdravotní pojištění - asi 800 Kč za měsíc, doporučujeme www.vzp.cz. Bez zdravotního pojištění nelze provést registraci na cizinecké policii.
Cena za jídlo a pití - přibližně 250 Kč za den
Doporučené kapesné je 3000 Kč za měsíc (výše závisí samozřejmě na životním stylu)

Formální předpoklady uchazečů:

Středoškolské vzdělání ukončené maturitou
Základní znalost angličtiny
Znalosti vybraného oboru na středoškolské úrovni
Platný cestovní doklad

Pro studenty ze zemí s vízovou povinností je ke studiu v České republice požadováno platné vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia. Toto vízum můžete získat pouze na české ambasádě ve své zemi nebo v zemi, kde právě žije. Společně se žádostí o studentské vízum musíte dále předkládat tyto doklady:

cestovní doklad
doklad potvrzující účel pobytu v ČR
doklad o zajištění ubytování v ČR po dobu pobytu
výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky a obdobný doklad státu, jehož je občanem nebo kde pobýval poslední 3 roky
doklad o zajištění peněžních prostředků k pobytu v ČR
2 fotografie

Přihláška ke studiu v ročním kurzu u CZ Lingua musí být zaslána nejpozději jeden měsíc před zahájením kurzu. Pokud má vaše země původu studenta vůči České Republice vízovou povinnost, doporučujeme kontaktovat českou ambasádu minimálně 6 měsíců před zahájením kurzu.

Dokumenty nezbytné k přijetí ke studiu na univerzitě /vysoké škole v ČR: Současně s přihláškou k vysokoškolskému studiu student předkládá doklad o ukončeném středoškolském vzdělání (maturitní vysvědčení) a úředně platné vysvědčení za každý akademický rok střední školy. Spolu s učebním plánem (výpisem předmětů s týdenní hodinovou dotací) za poslední 4 roky středoškolského studia a rodný list. Tyto dokumenty musí být úředně ověřeny a přeloženy do češtiny.CZ LINGUA, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, Česká republika

Čeština pro cizince dot Czech for foreigners dot Tschechisch als Fremdsprache dot Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners