Čas 01:10 | Datum 18.8.2017 | Info Evropa | Počasí v Praze

Jazykové centrum dot Language center dot Sprachenzentrum dot Языковой центр

Základní informace o češtině

Čeština patří (společně se slovenštinou a polštinou) k západoslovanské větvi indoevropských jazyků. Východoslovanské jazyky jsou: ukrajinština, běloruština a ruština, jihoslovanské: bulharština, makedonština slovenština, srbština, chorvatština a srbochorvatština. V České Republice mluví česky asi 10 milionů lidí. Přibližně 200 000 mluvčích češtiny žije v jiných zemích. Většinou se jedná o emigranty a jejich potomky, kteří opustili zemi v /po světových válkách, event. v letech 1948 a 1968.

Phrases
English Czech Phonetic
Yes Ano Ah-no
No Ne Neh
Good Morning Dobré ráno Do-breh rah-no
Good Day (formal hello) Dobrý den Do-bree Dehn
Hello (informal), Good-bye (informal) Ahoj, čau Ahoy, Chow
Good Evening Dobrý večer Do-bree veh-chehr
Good-bye (formal) Na shledanou Nah skledah-noh
Good night Dobrou noc Do-brooh nots
Nice to meet you Těší mě Tye-shee Mye
How are you? (formal) Jak se máte? Yak seh mah-te
How are you? (informal) Jak se máš? Yak seh mahsh
I'm well Mám se dobře Mahm se do-breh
What is your name? Jak se jmenujete? Yak seh ymenooyete
My name is.... Jmenuji se ... Ymen-oo-ye seh
Do you speak English? Mluvíte anglicky? Mloo-veeteh ahngleetskee
I don´t speak Czech Nemluvím česky Neh-mloo-veem cheskee
I don´t understand Nerozumím Neh-rozoo-meem
Excuse me; forgive me Promiňte Promeenyuh teh
Thank you Děkuji Dyekooyee
Please; you´re welkome Prosím Proseem
How much is it? Kolik to stojí? Koleek toh stoyee
Bill, please Účet, prosím Oocheht, proseem
Bon appetite Dobrou chuť Do-brooh khutye
To your health (cheers) Nazdraví Nah zdrah-vee
Do you have...? Máte ... ? Mah-teh
Chicken Kuře Koorzyuheh
Steak Biftek Beef-tehk
Fish Ryby Ree-bee
Cheese Sýr Seer
Bread Chléb Khlehb
Beer Pivo Pee-vo
Wine Víno Vee-no
Water Voda Vo-dah
Where is the...? Kde je...? Gdeh ye
Restroom Toaleta Toh-ah-lehta
Restaurant Restaurace Rehs-tau-rahtseh
Shop Obchod Ob-khod
Street Ulice Oo-leetseh
Police Policie Poleetsee-eh
Hospital Nemocnice Neh-mots-nitseh
Train Station Nádraží Nah-drazhyee
Airport Letiště Leh-teesh-tyeh
Help! Pomoc! Po-mots
Fire! Hoří Horzyuhee
Thief! Zloděj Zlo-dyeh
I want to speak Czech Chci mluvit česky Kh-tsee mloo-veet cheskee


CZ LINGUA, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, Česká republika

Čeština pro cizince dot Czech for foreigners dot Tschechisch als Fremdsprache dot Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners